Mat á skólastarfi

Innra mat


Grunnskólalög kveða á um að hver grunnskóli meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grundvallaratriði í innra mati er að það stuðli að umbótum sem bæta skólastarfið og efli skólaþróun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að innra mat er lykilatriði í umbótastarfi skóla.

Innra mat í Reykhólaskóla er fagleg ígrundun og greining á gögnum um starfið í skólanum þar sem mat er lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Skólar hafa val um aðferðir við mat á innra starfi skólans. 

Í Reykhólaskóla er unnið eftir ákveðnum römmum um sjálfsmat sem byggja á gæðaviðmiðum Mennta- og menningarmálastofnunar og sett eru fram í bæklingnum Viðmið um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum (útg. 2018). Innra mat í Reykhólaskóla er í sífelldri þróun og samofið skólastarfinu út frá áhersluþáttum sem Aðalnámskrá grunnskóla, skólastefna Reykhólahrepps og skólanámskrá Reykhólaskóla kveða á um. 

 

Viðmið og markmið Reykhólaskóla birtast í eftirfarandi gæðarömmum skólans: 

 

Viðmið um Stjórnun og faglega forystu
Viðmið um nám- og kennslu
Viðmið um innra mat

 

 

Skólastjóri Reykhólaskóla er ábyrgur fyrir að innra mat sé viðhaft í skólanum. Innra mati er stjórnað af Gæðaráði sem er teymi úr starfsmannahópi skólans en teymið leggur áætlanir og skýrslur skólans um innra mat fyrir skólaráð þrisvar sinnum á ári. Þannig getur starfsfólk, nemendur og foreldrar hafa sitt að segja um framkvæmd matsins en allir starfsmenn, foreldrar og nemendur eiga þátt í innra matinu með þátttöku í spurningalistum, rýnihópum og með þátttöku í fundum þar sem fundargerðir eru skráðar. Leitað er til allra hópa þegar gagna er aflað og leitast er við að afla gagna með fjölbreyttum aðferðum s.s. vettvangsathugunum, rýnihópum, námsmati og líðan- og viðhorfskönnunum þar sem leitað er eftir skoðunum og reynslu nemenda, foreldra og starfsfólks á ákveðnum þáttum. Jafnframt eru matstæki og gátlistar  hinna ýmsu verkefna sem skólinn tekur þátt í nýtt til mats.

Langtímaáætlun innra mats er gerð til fimm ára þar sem tilteknir eru matsþættir fyrir hvert skólaár. Á hverju hausti er lögð fram í starfsáætlun nákvæm áætlun um innra mat skólaársins (starfsáætlun matsnefndar). Skýrsla um innra mat og umbótaáætlun eru unnar í kjölfar innra mats í lok hvers skólaárs og birt á heimasíðu skólans. Í umbótaáætlun eru tilgreindar aðgerðir fyrir hvern umbótaþátt og markmið umbótanna. Tímasetning umbótanna er ákveðin og hver beri ábyrgð á framkvæmdinni. Starfsþróun kennara er hluti af umbótum og þess gætt að samræmi sé milli umbótaáætlunar og starfsþróunaráætlunar.

  • Langtímaáætlun Reykhólaskóla um innra mat. 

  • Áætlun hvers skólaárs er birt í starfsáætlun skólans. 

Ytra mat

 

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla og ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra mati og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi. Ráðuneyti eða Menntamálastofnun í umboði þess annast greiningu og miðlun upplýsinga frá sveitarfélögum og með sjálfstæðri gagnaöflun. Ytra mat á starfi Reykhólaskóla fór síðast fram árið 2018.

 

Á döfinni

« Janar »
S M Þ M F F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Næstu atburðir
Skoða alla atburði
Vefumsjón